تبلیغات
اجتماعی، علمی، روانشناسی - متولدین ماههای سال چگونه می بوسند!!
.  با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطلب بدهید
سه شنبه 28 اردیبهشت 1389  10:42 ق.ظ

برج حمل (فروردین)بوسه های شما با فوران خنده، لبخند و مسخره بازی قطع می شودبرج ثور(اردیبهشت)بوسه های شما با تعلل صورت می گیرد اما بوسه هایی ژرف و با احساس هستندکه پی در پی می آیند و می آیند و . . .برج جوزا (خرداد) ................

بوسه های شما تند و سریع و بسیار پرحرارت هستندکه نشانگر حس شهوتران و لذت طلب شماستاما این احساس داغ و سوزان خیلی زود فروکش می کندبرج سرطان (تیر)بوسه های شما گرم و لطیف استو دوست دارید تا ابد به آن ادامه دهیدبرج اسد (مرداد)بوسه های شما وحشی و پراحساس ، همراه با چنگ زدن و گاز گرفتن استهیچگاه موقع بوسیدن از بروز احساسات خود جلوگیری نمی کنیدبرج سنبله (شهریور)بوسه های شما بسیار دقیق ، ظریف و ماهرانه استمعشوقتان زمانی متوجه آن می شود که شما کارتان را تمام کرده ایدبرج میزان (مهر)آنقدر نگران وضعیت تنفستان هستید که نمی توانید خوب به بوسیدنتان بپردازیدبرج عقرب (آبان)شما خیلی زود از بوسیدن می گذرید و به سراغ.... چیزی می روید که پشت سر آن برسدبرج قوس (آذر)بوسه های شما غافلگیر کننده و خود به خودی هستندکه باعث می شود معشوقتان بیشتر و بیشتر طلب کندبرج جدی (دی)بوسه های شما لحظه ی خلاص شدنو آزادی از استرسی است که در طول روز اسیرتان کرده استبرج دلو (بهمن)بوسه های شما خیس و با کثیف کاری همراه استو هنگام بوسیدن چشمانتان را باز نگاه می داریدبرج حوت (اسفند)بوسه های شما رویایی، خیال انگیز، عاشقانه و ابدی است


آخرین پست ها
دریافت کد ابزار آنلاین