چلیک بسال 1966 در استانبول چشم بجهان گشوده و تحصیلات ابتدای را در محله پندیک به پایان برد . بهنگام تولد پدرش در کارخانه Arçelik کار میکرده و با این فکر که تولد پسرش برای او شانس خواهد آورد نامش را با الهام از نام کارخانه چلیک گذاشته است . او تا هفده سالگی آموزش موسیقی ندیده و تنها به گوش دادن موزیک اکتفا میکرد.